. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - תסקל לבודק המוסמך