Image by Tianyi Ma

תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

איך עורכים תסקיר חדש בתסקל

על מנת לקלוט תסקיר חדש יש להגיע למסך פרטי תסקיר ע"י לחיצה על כפתור צור תסקיר חדש.

1014.png

מופיע מסך יצירת תסקיר חדש בו נבחר בשדות המתאימים את קבוצת המתקן, בודק מבצע, שם הלקוח, תאריך ביצוע הבדיקה.   

על מנת להפיק תסקיר יש למלא את כל השדות בכל אחת מהלשוניות במסך פרטי תסקיר לפי הסדר הבא:

1015.png

עם  סיום הקלדת המידע הנדרש לצורך הפקת התסקיר למתקן כלשהו יש ללחוץ סיים עריכת תסקיר בלשונית מידע נוסף.

ניתן להפיק את התסקיר מיידית בתום נעילת התסקיר, או לשלוח את התסקיר לתור הדפסה ואז להדפיס מס' תסקירים ברצף מתור הדפסה.

 


בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".