Image by Tianyi Ma

תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

טיפול בבעיית ההתחברות למדפסת

גישה לעריכת קובץ השולחן המרוחק:

900000.png

C:/Taskal/

או על שולחן העבודה.

על שולחן העבודה – יהיה או קיצור דרך – ואז נדרש להקליק ולמצוא את מיקום הקובץ (קליק ימני – "פתח מיקום קובץ" Open fole location).

אם זה לא קיצור דרך – אז אפשר קליק ימני ועריכה מיידית.

900001.png

משאבים פנימיים -= Local Recourses – לוודא שהסימון Printers מסומן ב-V

לאחר ההגדרה הזו יש לשמור את ההגדרות:

900002.png

אחרי הכל – עושים Connect

נכנסים לתסקל >> מסך ראשי >> הגדרות הדפסה >> מחפשים את המדפסת שחוברה מחדש.

 

בעיות נפוצות:

 1. השרת לא מזהה את המדפסת כי לא היה סימון V בחיבור המדפסת. לתקן את הקובץ של הRDP.
   

 2. השרת מזהה את המדפסת, אבל היא לא מוגדרת בתסקל או בכספית.
  במצב כזה יש להכנס בתסקל:
  מסך ראשי  >> הגדרות הדפסה >> לסמן את המדפסת הרצויה ולעשות "שמור וסגור".
  בכספית:
  בסרגל העליון של כספית >> איקון ימני ביותר – "בחירת מדפסת". גם שם – למצוא את המדפסת ולהקליק בחר.

   

 3. המדפסת עצמה לא מוגדרת במחשב עצמו – ואז אין סיבה שהשרת יזהה את המדפסת.
  כדי לבדוק את זה – נכנסים במחשב המקומי ל"הגדרות הדפסה" ומחפשים שם את המדפסת.

   

 4. מדפסת wifi – לא ניתנת להתחברות בדרך זו. נדרש לחבר או  בכבל חוטי או בדרך אחרת.
   

 5. או לשלוח את התסקירים והחשבוניות במייל לעצמכם ולהדפיס מהמחשב המקומי.